{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Окъпано в любов сърце

Окъпано в любов сърце

1.

A love-bathed heart

Will always have

A cheerfully blossoming faith.


Окъпаното в любов сърце

винаги ще има

радостно разцъфваща вяра.


2.

The man of the mind

Quite often is forced

To live in self-exile.


Разсъдъчната личност

много често е принудена да живее

в самоналожено изгнание.


3.

True, right now

I do not know how,

But there must be a way

For me to satisfy

My Lord Supreme

In His own Way.


Наистина, точно сега

не зная как,

но трябва да има начин

да удовлетворя

моя Господ Всевишен

така, както Той желае.


4.

God's Compassion

Makes us feel

That we are really important.

But God's Compassion

Can easily remain

Independent of our service.


Божието Състрадание

ни кара да чувстваме,

че сме наистина значителни.

Но Божието Състрадание

може спокойно да бъде

независимо от нашето служене.


5.

God's Compassion

And God's Affection:

These are my only

Trusted companions.


Божието Състрадание

и Божията Обич:

това са моите единствени

доверени спътници.


6.

Every day I am aspiring

For a newborn hope

To break asunder

My mind's bondage-chains.


Всеки ден аз се стремя

да възродя надеждата,

че ще разкъсам веригите,

обвързали моя ум.


7.

May the flames of peace-torch

Kindle and awaken

Each and every world-citizen.


Нека пламъците от факела на мира

въодушевят и пробудят

всеки един гражданин на света.


8.

God wants me to be

The commander of my mind

And not

The servitor of my mind.


Бог иска от мен да бъда

предводител на ума си,

а не

негов слуга.


9.

If you live

Always in the mind,

Then you are bound to arrive

At the dry shores

Of nothingness.


Ако винаги

живееш в ума,

тогава неизбежно ще стигнеш

до пресъхналите брегове

на забвението.


10.

I bow

To every God-seeking heart.

I salute

Every God-searching mind.


Прекланям се

пред всяко сърце, устремено към Бог.

Приветствам

всеки ум, търсещ Бог.


11.

I shall definitely succeed,

For my eyes

Are full of dreams,

And my heart

Is full of promises.


Аз със сигурност ще успея,

защото очите ми

са пълни с мечти,

а сърцето ми

е пълно с обещания.


12.

Mine is the mind

That does not know

When to embark on

The God-journey.

Mine is the heart

That does not want to know

When to stop

The God-journey.


Мой е умът,

който не знае

кога да потегли

на път към Бог.

Мое е сърцето,

което не иска да знае

кога да спре

пътуването си към Бог.


13.

Whom are you trying to fool —

God the Wisdom

Or God the Compassion?

You fool!

You cannot deceive either one.


Кого се опитваш да измамиш —

Бог Мъдрия

или Бог Състрадателния?

Колко си глупав!

Не можеш да измамиш нито единия.


14.

He who tells us

There is no use

In running further,

Will die

With his pessimistic cries.


Този, който ни казва,

че няма смисъл

да бягаме по-нататък,

ще си умре

със своите песимистични призиви.


15.

Beautiful

Is the sunrise of the heart.

Peaceful

Is the sunset of the mind.


Красив

е изгревът на сърцето.

Спокоен

е залезът на ума.


16.

With peace

In your mind-pocket,

You can never be

A poor truth-seeker

And God-lover.


Ако имаш мир

в джоба на ума си,

няма никога да бъдеш

беден, търсейки Бог

и обичайки Бог.


17.

May my inner life be

A constant

Aspiration-practise-joy.

May my outer life be

A constant

Dedication-practise-joy.


Нека моят вътрешен живот

бъде непрестанна радост

от упражненията по стремеж.

Нека моят външен живот

бъде непрестанна радост

от упражненията по преданост.


18.

A child of God-dreams

Lives not

In the mind of the future,

But in the heart

Of the eternal Now.


Детето, мечтещо за Бог,

живее

не в ума на бъдещето,

а в сърцето

на вечното Сега.


19.

Actions dictated by insecurity

Will never be able

To see the face

Of life-satisfaction-victory.


Действията, продиктувани от несигурност,

не ще могат никога

да видят лика

на удовлетворяващата живота победа.


20.

No matter how hard I try,

I cannot escape from

A doubtful mind,

A fearful heart

And a sorrowful life.


Колкото и упорито да се опитвам,

аз не успявам да избягам

от съмняващия се ум,

боязливото сърце

и печалния живот.


21.

When I pray,

I try to pray

With the beauty

Of a flower-mind.

When I meditate,

I try to meditate

With the fragrance

Of a flower-heart.


Когато се моля,

аз се опитвам да го правя

с красотата

на цвете в ума.

Когато медитирам,

аз се опитвам да го правя

с аромата

на цвете в сърцето.


22.

What I need

Is a gratitude-heart-compass

That always points

In God-Satisfaction-direction.


Това, от което се нуждая,

е компасът на благодарното сърце,

който винаги сочи

към удовлетворението на Бог.


23.

Is there any day

When God does not suffer

From His own

Unanswered Calls?


Има ли ден,

в който Бог да не се измъчва

заради Своите собствени

останали без отговор Обаждания?


24.

A thought-bound life

Is undoubtedly

Mankind's

Ignorance-inheritance.


Животът в плен на мислите

е несъмнено

наследство на невежеството

за човечеството.


25.

God does not mind

If you do not give Him credit

For your outer success

And inner progress.

But God does mind

If you make friends

With pride and haughtiness

When success and progress

Bring you forward.


Бог не възразява,

ако не Му признаваш заслугите

за твоя външен успех

и вътрешен напредък.

Но Бог възразява,

ако се сприятеляваш

с гордостта и високомерието,

когато успехът и напредъкът

те изведат начело.


26.

The mind's absurd statement is:

God's Compassion-Voice

Remains unheard.


Абсурдното изявление на ума:

Божият Състрадателен Глас

остава нечут.


27.

There is nothing to choose

Between

An illusion-mind

And a confusion-life.


Няма какво да изберем

между заблудения ум

и объркания живот.


28.

No, the human life

Is not meant to be

A long desire-walk,

But a fast aspiration-run.


Не, човешкият живот

е предназначен да бъде

не дълга разходка на желанията,

а бърз бяг на стремежа.


29.

When the heart cries

From devotion-depths,

God's Compassion-Light

Cannot remain hidden.


Когато сърцето плаче

от дълбините на предаността,

Светлината на Божието Състрадание

не може да остане скрита.


30.

Both the cries of a child-heart

And the smiles of a child-heart

Are destined to fly

In God's unhorizoned Sky.


И на риданията в детското сърце,

и на усмивките в детското сърце

е отредено да летят

в безпределното Божие Небе.


31.

Until the soul's illumination

Takes place,

The confusion of the mind

Will blind us,

Threaten us

And frighten us.


Докато не настъпи

просветлението на душата,

объркването на ума

ще ни заслепява,

ще ни застрашава

и ще ни стряска.


32.

No mind-discovered

Philosophy

Can ever nourish

A God-hungry heart,

Not to speak of

God-envisioning soul.


Никоя философия,

открита от ума,

не може да нахрани

гладното за Бог сърце,

а още по-малко душата,

мечтаеща за Бог.


33.

You are bound to succeed fast,

Very fast,

In the inner life,

If you cheerfully

And soulfully feed

Each and every

Aspiration-flame

Of your heart.


Ти непременно ще постигнеш

бърз, много бърз успех

във вътрешния живот,

ако радостно и от душа

подхранваш всеки един

пламък на стремежа

в сърцето си.


34.

Every day

My soul compassionately

Whispers to my mind:

"My child, move out of

The desire-neighbourhood

Immediately.

Do not delay."


Всеки ден душата ми

състрадателно шепне

на моя ум:

"Дете мое, изнеси се незабавно

от квартала на желанията.

Не отлагай."


35.

May my life be found

Only in my high

Aspiration-hopes,

And nowhere else.


Нека мястото

на живота ми

да е само в моите

високо устремени надежди

и никъде другаде.


36.

My Lord is always happy

To be able to be proud

Of my continued

Progress-smile-eyes.


Моят Господ е винаги щастлив,

когато може да се гордее

с усмихнатите очи

на моя непрестанен напредък.


37.

In vain the doubting mind

Tries to keep

The aspiring heart

From its daily

God-correspondence.


Напразно опитва

съмняващият се ум

да попречи на устременото сърце,

което пише писма на Бог всеки ден.


38.

By singing only God-songs,

We can strengthen

Our upward longing

And inward diving.


Като пеем единствено песни за Бог,

ние можем да засилим

копнежа си по висините

и гмуркането в дълбините.


39.

The hope

Of my heart dies

When my mind

Does not cry.


Надеждата в сърцето ми

умира,

когато умът ми

не плаче.


40.

God's Forgiveness

Does not mind

When we blame God

For our mistakes.

But God's Forgiveness

Does mind

When we blame

Other human beings

For our mistakes.


Божието Опрощение

няма нищо против

да обвиняваме Бог за нашите грешки.

Но Божието Опрощение

не е съгласно

да обвиняваме други хора

за грешките си.


41.

A life empty of devotion

Cannot be free from

A ceaseless desire-hunger.


Животът, лишен от посветеност,

не може да се избави

от неутолимия глад на желанията.


42.

Love the world

With your heart's dreams.

Serve the world

With your life's promises.


Обичай света

с мечтите на сърцето си.

Служи на света

с обещанията на живота си.


43.

My Lord,

Will You ever smile at me?

I have completely exhausted

All my capacities

Inner and outer

To make You smile at me.


Мой Господи,

ще ми се усмихнеш ли някога?

Аз напълно изчерпах

всички свои

вътрешни и външни възможности

да Те накарам да ми се усмихнеш.


44.

The sincere heart

Works for God

Untiringly.

The clever mind

Works for God

Only when God is looking.


Искреното сърце

работи за Бог

неуморно.

Хитрият ум

работи за Бог

само когато Бог го гледа.


45.

God's Justice-Hand slaps us

Not to hurt us,

But to perfect us

And remind us

Of our divine destiny.


Ръката на Божията Справедливост

ни зашлевява

не за да ни нарани,

а за да ни усъвършенства

и да ни напомни

за нашето божествено предопределение.


46.

Desire-hunger does not know

What God-Satisfaction is.

Aspiration-hunger does not

Even want to know

Anything other than

God-Satisfaction.


Гладът на желанията не знае

що е Божие Удовлетворение.

Гладът на стремежа

не иска и да знае

нищо друго освен

Божието Удовлетворение.


47.

The strength of the body,

The energy of the vital,

The clarity of the mind,

The purity of the heart,

And the divinity of the soul

God created

To please the capacity

Of His own Vision-Eye.


Бог е създал

силата на тялото,

енергията на витала,

бистротата на ума,

чистотата на сърцето

и божествеността на душата,

за да удовлетвори възможностите

на Своето собствено Око-Прозрение.


48.

Even for a fleeting second

If you make friends

With doubt,

You may suffer from

A tragic aspiration-shortage.


Ако дори за един кратък миг

се сприятелиш

със съмнението,

може да изпиташ

трагичен недостиг на стремеж.


From:Шри Чинмой,Окъпано в любов сърце, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbh