Молитвени стръкове

1.

My Lord Supreme,

You know what I wish to be. I wish to be Your Perfection-Seed in the inner world of aspiration-flames, and Your Satisfaction-Fruit in the outer world of dedication-games.

Мой Господи Всевишни,

Ти знаеш какво искам да бъда. Аз искам да бъда Семенце на Твоето Съвършенство във вътрешния свят, в пламъците на стремежа, и Плод на Твоето Удовлетворение във външния свят, в игрите на посветеността.

2.

My Lord Supreme,

Yesterday I obeyed You. My obedience was my meaningful preparation. Today I am obeying You. My obedience is my soulful realisation. Tomorrow I shall obey You. My obedience shall be my fruitful perfection.

Мой Господи Всевишни,

вчера Те слушах. Моето послушание беше важната ми подготовка. Днес Те слушам. Моето послушание е душевното ми осъзнаване. Утре ще Те слушам. Моето послушание ще бъде плодотворното ми съвършенство.

3.

My Lord Supreme,

My willingness is the perfection of my communication with You.

Мой Господи Всевишни,

моята готовност е съвършенството на връзката ми с Tеб.

4.

My sweet Lord,

Do give me immense patience so that I shall never give up in the battlefield of life.

Мой мили Господи,

дай ми безкрайно търпение, за да не се предавам никога на бойното поле на живота.

5.

My sweet Lord,

Do give me intense devotedness so that I shall ever succeed in manifesting Your Light here, there and all-where.

Мой мили Господи,

дай ми дълбока преданост, за да успявам винаги да проявявам Твоята Светлина тук, там и навсякъде.

6.

My sweet Lord,

You have fulfilled my first prayer: You have given me freedom within and freedom without. Do fulfil my second and last prayer: please, please do not give me freedom from the immediate consequences of freedom's misuse.

Мой мили Господи,

Ти чу първата ми молитва: даде ми вътрешна и външна свобода. Чуй моята втора и последна молитва: моля Те, моля Те, не ме освобождавай от незабавните последствия на злоупотребата със свободата.

7.

My sweet Lord,

Do fulfil my two prayers. My first prayer is to have the capacity to wait endlessly after I have asked You a question. My second prayer is to have the capacity to offer You my gratitude-sea immediately after I have received Your blessingful and fruitful answer.

Мой мили Господи,

вслушай се в двете ми молитви. Моята първа молитва е да мога да чакам безкрайно, след като съм Ти задал въпрос. Втората ми молитва е да мога да Ти поднасям моето море от благодарност веднага щом получа Твоя благославящ и плодотворен отговор.

8.

My sweet Lord,

I wish to run in the outer world to get Your Compassion and Illumination. I wish to run in the inner world to get Your Perfection and Satisfaction.

Мой мили Господи,

Аз искам да тичам във външния свят, за да получа Твоето Състрадание и Просветление. Искам да тичам във вътрешния свят, за да получа Твоето Съвършенство и Удовлетворение.

9.

My sweet Lord,

I do not know what I am doing. At the same time, I do not want to know what I am doing, for I know perfectly well that my doing or not doing cannot liberate me. Only Your Compassion can make me see the face of Light — and it does.

Мой мили Господи,

аз не зная какво правя. И в същото време не искам да зная какво правя, защото ми е съвсем ясно, че моето правене или неправене не може да ме освободи. Единствено Твоето Състрадание може да ми даде да видя лицето на Светлината — и го прави.

10.

My sweet Lord,

My faith-plant is helpless. It is not growing anymore. The buffets of doubt are destroying it. Do give me the capacity to study once more in Your inner school where I can study my faith-life, my realisation-life and my oneness-life.

Мой мили Господи,

стръкчето на вярата ми е безпомощно. То вече не расте. Ударите на съмнението го съсипват. Направи ме годен да тръгна отново на Твоето вътрешно училище, където ще мога да изучавам моя живот на вяра, моя живот на осъзнаване и моя живот на единство.

11.

My Sweet Lord,

Do tell me when I am far away from You.

"My sweet child,

You are far away from Me when you are not devotedness-light in your outer existence-life and oneness-delight in your inner existence-life."

Мой мили Господи,

кажи ми кога съм далеч от Теб.

"Мило Мое дете,

ти си далеч от Мен, когато не си светлина на предаността в битието на външното си съществуване и не си наслада от единството в битието на вътрешното си съществуване."

12.

My sweet Lord,

I am grateful to You not because You have given me, out of Your boundless Bounty, a serving heart to proclaim You all-where at every moment; not because You have given me a discriminating mind to lead a peaceful detachment-life; not because You have given me everything I need; not because You have not given me the things that I do not need; but because I am enchanted with Your Eternity's Vision-Perfection and Your Infinity's Reality-Satisfaction.

Мой мили Господи,

Аз съм Ти благодарен не защото с безграничната си Щедрост Ти си ми дал служещо сърце, за да възвестявам за Теб навсякъде, всеки миг; не защото си ми дал проницателен ум, за да водя мирен, непривързан живот; не защото си ми дал всичко, от което се нуждая; не защото не си ми дал нещата, от които не се нуждая — а защото съм пленен от Съвършенството на Прозрението в Твоята Вечност и от Удовлетворяващата Действителност на Твоята Безкрайност.

13.

My sweet Lord,

I wish to lead and be led. I wish to lead my darkness-life and ignorance-death to You, and place them at Your Feet. I wish to be led by my heart's purity and my soul's luminosity to You, and be placed inside Your Satisfaction-Heart.

Мой мили Господи,

аз искам да водя и да бъда воден. Искам да отведа моя мрачен живот и невежа смърт при Теб, за да ги положа в Твоите Нозе. Искам да бъда воден от чистотата на сърцето си и светлината на душата си към Теб, за да ме положат в Твоето Удовлетворено Сърце.

14.

My sweet Lord,

Let me do what I soulfully and bravely can: let me climb and climb.

Мой мили Господи,

нека правя това, което душевно и храбро мога: нека се изкачвам непрестанно.

15.

My sweet Lord,

I shall be extremely grateful to You if You do what You compassionately and easily can: keep me from fearful slipping and painful falling.

Мой мили Господи,

ще Ти бъда изключително благодарен, ако правиш това, което състрадателно и лесно можеш: пазѝ ме от страхливо подхлъзване и болезнено падане.

16.

My Lord Supreme,

Do make my life three-dimensional: cry, try, fly.

Мой Господи Всевишни,

дай на живота ми три измерения: плач, усилие, полет.

17.

My Lord Supreme,

Each day You are Your blessingful Invitation, and I am my soulful acceptance.

Мой Господи Всевишни,

всеки ден Ти си Твоята благославяща Покана, а аз съм моето душевно съгласие.

18.

My Lord Supreme,

Yesterday I gave up one thing: desire-life. Today I am giving up another thing: expectation-life.

Мой Господи Всевишни,

вчера се отказах от едно нещо: живота на желанията. Днес се отказвам от нещо друго: живота на очакванията.

19.

My Lord Supreme,

To love is to care. I know, my Lord, I know, You care about me unreservedly and unconditionally.

Мой Господи Всевишни,

да обичаш означава да си загрижен. Аз знам, мой Господи, аз знам, Ти си загрижен за мен безрезервно и безусловно.

20.

My Lord Supreme,

My earthly devoted life and my heavenly surrendered life are two of the most direct means through which You speak to me constantly.

Мой Господи Всевишни,

земно преданият ми живот и небесно предаденият ми живот са два от най-преките начини, по които Ти ми говориш непрестанно.

21.

My Lord Supreme,

Your transforming-capacity is amazing, and my receiving-capacity is amazing. Something more is amazing: earth's disbelieving-capacity.

Мой Господи Всевишни,

Твоята преобразяваща сила е изумителна, силата на моята възприемчивост също е изумителна. Има още нещо изумително: силата на земното неверие.

22.

My Lord Supreme,

My pure heart is for You; my impure heart, too. All my possessions, smiling and crying, encouraging and discouraging, are for You, forever and forever.

Мой Господи Всевишни,

чистото ми сърце е за Теб, за Теб е и нечистото ми сърце. Всички мои притежания, усмихнати и плачещи, обнадеждаващи и обезсърчаващи, са за Теб, завинаги, завинаги.

23.

My sweet Lord,

Forgive me when I bring You my imaginary problems and my illusory complaints.

Мой мили Господи,

Прощавай ми, когато Ти нося моите въображаеми проблеми и лъжовни оплаквания.

24.

My sweet Lord,

Do make me feel that one unfathomable Smile of Yours is infinitely more valuable than all my earthly possessions and all my heavenly achievements.

Мой мили Господи,

накарай ме да почувствам, че една Твоя бездънна Усмивка е неизмеримо по-ценна от всички мои земни притежания и небесни постижения.

25.

My sweet Lord,

Do make my responsibility-life always dependable. Do make my gratitude-heart always inexhaustible

Мой мили Господи,

направи моя отговорен живот винаги надежден. Направи благодарното ми сърце винаги неуморно.

26.

My sweet Lord,

What I eternally need is Your God-Oneness. What I daily need is Your Heaven-Love. What I at every moment need is Your Compassion-Ocean.

Мой мили Господи,

това, от което вечно се нуждая, е Твоето Божествено Единство. Това, от което се нуждая всеки ден, е Твоята Небесна Любов. Това, от което се нуждая всеки миг, е Океанът на Твоето Състрадание.

27.

My sweet Lord,

I have but one very, very serious problem. I am terribly afraid of Your transcendental Height.

"My sweet child,

I too have one very, very serious problem. I am terribly afraid of your division-day and your separation-night."

Мой мили Господи,

имам един много, много сериозен проблем. Ужасно се страхувам от Твоята трансцендентална Висота.

"Мило Мое дете,

Аз също имам един много, много сериозен проблем. Ужасно се страхувам от твоя разделящ ден и твоята отдалечаваща нощ."

28.

My Lord Supreme,

Do grant me the capacity to be grateful for everything that I have, even my teeming weaknesses, for they help me to think of Your boundless Compassion.

Мой Господи Всевишни,

дай ми способността да бъда благодарен за всичко, което имам, дори за безчетните си слабости, защото те ми помагат да мисля за Твоето безгранично Състрадание.

29.

My Lord Supreme,

When You hide from me, You are beautiful. When You appear before me, You are beautiful, blessingful and fruitful. When I try to hide from You, I think that I am going to accomplish something very great. When I do not hide from You, when I come to You with what I have and what I am, I see clearly and feel unmistakably that I have accomplished everything gloriously.

Мой Господи Всевишни,

когато се криеш от мен, Ти си красив. Когато се явяваш пред мен, Ти си красив, благославящ и плодоносен. Когато се крия от Теб, аз си мисля, че ще постигна нещо много голямо. Когато не се крия от Теб, когато идвам при Теб с това, което имам и което съм, аз ясно виждам и безпогрешно чувствам, че славно съм постигнал всичко.

30.

My Lord Supreme,

When I look at the world from Your point of view, I see it as a perfection-plant of slow, steady and convincing growth. But when I look at the world from my point of view, I know that the perfection-plant is long dead, and it can be found only in the land of nowhere.

Мой Господи Всевишни,

когато съзерцавам света от Твоята гледна точка, аз го виждам като съвършено растение, което се развива бавно, неотклонно и убедително. Ала когато се взирам в света от собствената си гледна точка, аз зная, че съвършеното растение е отдавна мъртво и че то може да бъде открито единствено в несъществуваща страна.

31.

My Lord Supreme,

You tell us that we are very good. The devil tells us that we are very bad. Now it is up to us whom to believe. You do not force us to believe You, whereas the devil does not want to leave us even when we reject him vehemently and totally.

Мой Господи Всевишни,

Ти ни казваш, че сме много добри. Дяволът ни казва, че сме много лоши. Сега зависи от нас на кого да вярваме. Ти не ни принуждаваш да ти вярваме, докато дяволът не иска да ни напусне дори когато го отхвърляме яростно и напълно.

32.

My Lord Supreme,

Do make me Your mirror so that You can see Yourself, admire Yourself and enjoy Your transcendental Beauty's Perfection and Your universal Duty's Satisfaction.

Мой Господи Всевишни,

направи ме Твое огледало, за да можеш да виждаш Себе си, да се възхищаваш на Себе си, да се наслаждаваш на Съвършенството в Своята трансцендентална Красота и на Удовлетво-рението от Твоя Вселенски Дълг.

33.

My Lord Supreme,

In the aspiration-world I try to help those who need a new beginning.

In the desire-world I try to help those who want a final end.

Мой Господи Всевишни,

в света на стремежа аз се опитвам да помагам на тези, които се нуждаят от ново начало. В света на желанията се опитвам да помагам на тези, които искат окончателен завършек.

34.

My Lord Supreme,

I am truly proud of my heart's faithfulness because it helps me serve You everywhere.

I am truly proud of my life's soulfulness because it helps me fulfil You all the time.

Мой Господи Всевишни,

аз наистина се гордея с верността на сърцето си, защото тя ми помага да Ти служа навсякъде. Наистина се гордея с душевността на живота си, защото тя ми помага да Те удовлетворявам постоянно.

35.

My Lord Supreme,

Before I die, I shall leave only one legacy: my devoted life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,

преди да умра, ще оставя само едно наследство: благодарното сърце на моя посветен живот.

36.

My Lord Supreme,

Do grant me the vision to see Your endless Grace inside my small efforts, and to see inside Your Grace the smile-dance of my liberation.

Мой Господи Всевишни,

дай ми взор, с който да виждам Твоята безкрайна Милост в малките си усилия, а в Милостта Ти да виждам усмихващия се танц на моето освобождение.

37.

My Lord Supreme,

You are great when You do everything all by Yourself. You are greater when You do everything through me. You are greatest when You accomplish everything just by giving a chance to anybody You want to.

Мой Господи Всевишни,

Ти си велик, когато правиш всичко сам. Ти си по-велик, когато правиш всичко чрез мен. Ти си най-велик, когато постигаш всичко просто като даваш шанс на когото пожелаеш.

38.

My Lord Supreme,

My surrender to You has weakened my doubtful mind, has strengthened my faithful heart, has softened my angry vital and has fed my hungry body.

Мой Господи Всевишни,

това, че Ти се предадох, отслаби моя съмняващ се ум, укрепи вярното ми сърце, смекчи гневния ми витал и нахрани гладното ми тяло.

39.

My Lord Supreme,

Neither do You want nor do You expect my immediate perfection. What you need is my immediate willingness.

Мой Господи Всевишни,

Ти нито искаш, нито очакваш от мен незабавно съвършенство. Това, от което се нуждаеш, е моята незабавна готовност.

40.

My Lord Supreme,

Do tell my tongue to tell the world how great Your creation is and how good Your Vision is.

Мой Господи Всевишни,

кажи на езика ми да говори пред света колко велико е Твоето творение и колко добро е Твоето Прозрение.

41.

My Lord Supreme,

My prayer-life is my begging hole.

My meditation-life is my becoming whole.

Мой Господи Всевишни,

моят живот на молитва е бедняшката ми колиба. Животът ми в медитация е градежът на моята цялост.

42.

My Lord Supreme,

My heart counters my life's insecurity-cave with its confidence-palace.

Мой Господи Всевишни,

на пещерата от несигурност в моя живот сърцетото ми отговаря с двореца на своята увереност.

43.

My Lord Supreme,

Do liberate my mind from its self-styled prison.

Мой Господи Всевишни,

освободи ума ми от затвора, който сам си е построил.

44.

My Lord Supreme,

I complain because I do not love You enough.

I complain because I think of the world too much.

Мой Господи Всевишни,

аз се оплаквам, защото не Те обичам достатъчно. Оплаквам се, защото твърде много мисля за света.

45.

My Lord Supreme,

You are infinitely higher than my highest thoughts of You.

You are infinitely more compassionate than my heart feels.

My Lord, my ever-compassionate Lord!

Мой Господи Всевишни,

Ти си безкрайно по-възвишен от най-възвишените ми мисли за Теб.

Ти си безкрайно по-състрадателен, отколкото чувства сърцето ми.

Мой Господи, мой вечно състрадателни Господи!

46.

My Lord Supreme,

May my death try to glorify You, as my life now tries to glorify You.

Мой Господи Всевишни,

нека смъртта ми се опита да Те прослави така, както сега животът ми се старае да Те прослави.

47.

My Lord Supreme,

Do make my vital a perfect stranger to discouragements.

Do make my heart a perfect stranger to desolate days.

Мой Господи Всевишни,

направи витала ми напълно чужд на обезсърчаването. Направи сърцето ми напълно чуждо на безутешните дни.

48.

My Lord Supreme,

Let me forgive my past so that my future can be proud of my present.

Мой Господи Всевишни,

нека си простя миналото, за да може бъдещето ми да се гордее с моето настояще.

49.

My Lord Supreme,

The desire-world has bored me. It has done its job quite well.

Now I have to do my job. I have to liberate my desire-world from ignorance-night.

Мой Господи Всевишни,

светът на желанията ме отегчи. Той свърши работата си много добре. Сега аз трябва да свърша моята работа. Трябва да освободя света на моите желания от нощта на невежеството.

50.

My Lord Supreme,

What I unmistakably need is an unconditionally surrendered life in order to become an effective member of Your ignorance-transforming and wisdom-manifesting team.

Мой Господи Всевишни,

това, от което несъмнено се нуждая, е безусловно предаден живот, за да стана действителен член на Твоя екип, който преобразява невежеството и проявява мъдростта.

51.

My Lord Supreme,

A new world began with my aspiration-heart.

A new world begins with my dedication-life.

A new world shall begin with my surrender-perfection.

Мой Господи Всевишни,

нов свят се роди с моето устремено сърце.

Нов свят се ражда с моя посветен живот.

Нов свят ще се роди със съвършенството на моето предаване.

52.

My Lord Supreme,

I am always with You. I think so, at least.

Мой Господи Всевишни,

аз съм винаги с Теб. Поне така си мисля.

53.

My Lord Supreme,

What am I missing? Alas, I am missing my sincere love for Your Compassion-Sea.

Мой Господи Всевишни,

какво ми липсва? Уви, липсва ми искрената любов към Твоето Море от Състрадание.

54.

My Lord Supreme,

Today Your Compassion has filled me totally. I shall not face each new day any more with wishful human expectation.

Мой Господи Всевишни,

днес Твоето Състрадание ме изпълни докрай. Няма вече да посрещам всеки ден с жадни човешки очаквания.

55.

My Lord Supreme,

Your universal Push awakens me.

Your transcendental Pull liberates me.

Мой Господи Всевишни,

Твоя вселенски Тласък ме пробужда. Трвоето трансцендентално Притегляне ме освобождава.

56.

My Lord Supreme,

I am always for You. And I am certain.

Мой Господи Всевишни,

аз съм винаги за Теб. И съм сигурен в това.

57.

My Lord Supreme,

It seems that my life's awareness and Your Heart's Goodness always like to live together.

Мой Господи Всевишни,

както изглежда, будността на живота ми и Добротата на Сърцето Ти искат винаги да живеят заедно.

58.

My Lord Supreme,

Your Justice succeeds. Your Compassion, too, succeeds, plus proceeds.

Мой Господи Всевишни,

Твоята Справедливост успява. Твоето Състрадание също успява, но и продължава.

59.

My Lord Supreme,

You are inviting me to journey with You, and I am all ready.

Мой Господи Всевишни,

Ти ме каниш да пътешествам с Теб, и аз съм напълно готов.

60.

My Lord Supreme,

I am an unparalleled fool. I am trying to make my life valuable, forgetting that You have all along been working very hard to make my life invaluable.

Мой Господи Всевишни,

аз съм безподобен глупак. Опитвам се да придам стойност на живота си, като забравям, че Ти открай време работиш много усилено, за да направиш живота ми безценен.

61.

My Lord Supreme,

Am I not Yours? Am I not eternally Yours? Am I not only Yours?

Мой Господи Всевишни,

не съм ли Твой? Не съм ли вечно Твой? Не съм ли само Твой?

62.

My Lord Supreme,

I trusted You. Therefore You have shown me the heart of earth's cry. I trust You. Therefore You will show me the soul of Heaven's smile.

Мой Господи Всевишни,

аз Ти се доверих. Затова Ти ми показа сърцето на земния плач. Аз Ти се доверявам. Затова Ти ще ми покажеш душата на Небесната усмивка.

63.

My Lord Supreme,

Yesterday my name was hope. Today my name is frustration. Tomorrow my name will be either illumination or destruction.

Мой Господи Всевишни,

вчера името ми беше надежда. Днес името ми е разочарование. Утре името ми ще бъде или просветление, или унищожение.

64.

My Lord Supreme,

This world of Yours has everything else except peaceful happiness.

Мой Господи Всевишни,

в този Твой свят има всичко освен мирно щастие.

65.

My Lord Supreme,

A day of understanding and harmony is indeed Your Infinity's Boon.

Мой Господи Всевишни,

един ден на разбирателство и хармония е наистина Дар от Твоята Безкрайност.

66.

My Lord Supreme,

I love myself because You love me. Otherwise I do not see anything in me that deserves love either from me or from anybody else.

Мой Господи Всевишни,

аз обичам себе си, защото Ти ме обичаш. Иначе не виждам в себе си нищо, което да заслужава моята или нечия друга любов.

67.

My Lord Supreme.

I do not need Your Compassion-Height. I do not need Your Justice-Light. I need only Your Existence-Delight.

Мой Господи Всевишни,

не ми е нужна Висотата на Твоето Състрадание. Не ми е нужна Светлината на Твоята Справедливост. Нуждая се само от Насладата на Твоето Съществуване.

68.

My Lord Supreme,

Do take away only three things from me: yesterday's failure-night, today's doubt-cloud and tomorrow's death-surrender.

Мой Господи Всевишни,

вземи ми само три неща: вчерашната нощ на поражения, днешния облак от съмнения и утрешното покорство пред смъртта.

69.

My Lord Supreme,

Since Your Compassion-Sun I cannot claim, I do not deserve and I cannot even earn, will You not give me the capacity at least to receive Your Compassion-Sun devotedly and unreservedly?

Мой Господи Всевишни,

щом не мога да предявя права над Слънцето на Твоето Състрадание, щом не го заслужавам и дори не мога да го спечеля, няма ли да ми дадеш способността поне да приемам Слънцето на Твоето Състрадание предано и безрезервно?

70.

My Lord Supreme,

Do give me the capacity to feel that my self-effort can succeed only when Your God-Grace precedes.

Мой Господи Всевишни,

дай ми способността да почувствам, че личното ми усилие може да донесе успех само когато е предшествано от Твоята Божествена Милост.

71.

My Lord Supreme,

May Your inner Voice awaken me and inspire me and Your outer Choice perfect me and fulfil You in Your own Way.

Мой Господи Всевишни,

нека Твоят вътрешен Глас да ме пробуди и вдъхнови, а Твоят външен Избор да усъвършенства мен и удовлетвори Теб по Твой Начин.

72.

My Lord Supreme,

May Your inner Silence-Beauty bless me and Your outer Sound-Duty love me.

Мой Господи Всевишни,

нека Красотата на Твоята Вътрешна Тишина да ме благослови, а Дългът на Твоя външен Звук да ме обикне.

73.

My Lord Supreme,

There was a time when I gave You everything as a duty. But now I give You everything out of love. I place my progress-smile at Your Feet.

Мой Господи Всевишни,

беше време, когато Ти давах всичко по задължение. Ала сега Ти давам всичко от любов. Полагам усмивката на напредъка си в Твоите Нозе.

74.

My Lord Supreme,

Yesterday I failed. But today I shall not. Why? Because today I am not only with You, but also for You, only for You.

Мой Господи Всевишни,

вчера се провалих, но не и днес. Защо? Защото днес съм не само с Теб, но и за Теб, само за Теб.

75.

My Lord Supreme,

You are Your Compassion. May I become Your expression? Do give me a chance.

Мой Господи Всевишни,

Ти си Твоето Състрадание. Може ли аз да бъда Твоето проявление? Дай ми шанс.

76.

My Lord Supreme,

Each day is another step closer either to frustration-gate or to satisfaction-home.

Мой Господи Всевишни,

всеки ден е още една крачка или към вратата на разочарованието, или към дома на удовлетворението.

77.

My Lord Supreme,

Your encouragement I love. Your punishment I treasure.

Мой Господи Всевишни,

Обичам насърченията, идващи от Теб. Скъпи са ми наказанията, идващи от Теб.

78.

My Lord Supreme,

Your Compassion awakens the human in me. Your Justice inspires the divine in me.

Мой Господи Всевишни,

Твоето Състрадание пробужда човешкото в мен. Твоята Справедливост вдъхновява божественото в мен.

79.

My Lord Supreme,

There is no difference between my flowering smile and Your Compassion-Touch.

Мой Господи Всевишни,

няма разлика между моята цъфтяща усмивка и Твоето Състрадателно Докосване.

80.

My Lord Supreme,

I am giving You my sorrow's strength. Do give me Your Joy's length.

Мой Господи Всевишни,

аз Ти давам силата ма моята скръб. Дай ми размаха на Твоята Радост.

81.

My Lord Supreme,

Physically I died to see Your Face. Spiritually I am crying to sit at Your Feet.

Мой Господи Всевишни,

умрях физически, за да видя Лицето Ти. Плача духовно, за да седна в Твоите Нозе.

82.

My Lord Supreme,

Alas! My face of pride I see everywhere. Alas! Alas! My heart of humility I see nowhere.

Мой Господи Всевишни,

уви! Навред виждам гордото си лице. Уви! Уви! Не виждам никъде смиреното си сърце.

83.

My Lord Supreme,

May my life become a life of willingness. May my heart be always a heart of selflessness.

Мой Господи Всевишни,

нека животът ми стане живот на готовност. Нека сърцето ми е винаги самоотвержено сърце.

84.

My Lord Supreme,

My aspiration-dedication-life knows all about You. My surrender-gratitude-life knows only You.

Мой Господи Всевишни,

Животът ми на стремеж и посветеност знае всичко за Теб. Животът ми на предаване и благодарност познава само Теб.

85.

My Lord Supreme,

The outer world is a doubter's mind. The inner world is a lover's heart. Am I not correct?

Мой Господи Всевишни,

външният свят е умът на съмняващия се. Вътрешният свят е сърцето на обичащия. Не съм ли прав?

86.

My Lord Supreme,

Success-day I like. Progress-sun I love.

Мой Господи Всевишни,

харесвам деня на успеха. Обичам слънцето на напредъка.

87.

My Lord Supreme,

I am helping my poor mind to make a new beginning. Will You not grant me Your inspiration-encouragement?

Мой Господи Всевишни,

аз помагам на горкия си ум да сложи ново начало. Ти няма ли да ми дадеш Твоето вдъхновяващо насърчение?

88.

My Lord Supreme,

Do give me the vision to meet You soulfully at any time, and do give me the mission to love You unconditionally all the time.

Мой Господи Всевишни,

дай ми проникновението да Те посрещам душевно по всяко време, и ми дай призванието да Те обичам безусловно през цялото време.

89.

My Lord Supreme,

My life's continuous sense of incompleteness makes my heart cry for oneness.

Мой Господи Всевишни,

постоянното усещане за незавършеност в живота ми кара моето сърце да плаче за единство.

90.

My Lord Supreme,

The human in me wants to be understood. The divine in me longs to understand.

Мой Господи Всевишни,

човешкото в мен иска да бъде разбрано. Божественото в мен жадува да разбере.

91.

My Lord Supreme,

The unfulfilled reality loves the human in me strongly.

The fulfilled reality loves the Divine in You even more desperately.

Мой Господи Всевишни,

неосъществената реалност силно обича човешкото в мен. Осъществената реалност обича Божественото в Теб още по-отчаяно.

92.

My Lord Supreme,

Let me admire You because You are so far.

Let me love You because You are so near.

Let me touch Your Heart because that is what You precisely and eternally are.

Мой Господи Всевишни,

нека Ти се възхищавам, защото си толкова далеч.

Нека Те обичам, защото си толкова близо.

Нека докосвам Сърцето Ти, защото именно това си Ти, определено и вечно.

93.

My Lord Supreme,

How is it that Your Satisfaction does not satisfy me, whereas my satisfaction always satisfies You?

Мой Господи Всевишни,

как така Твоето Удовлетворение не ме задоволява, а моето удовлетворение винаги задоволява Теб?

94.

My Lord Supreme,

My dedication-life is fulfilling because my aspiration-life's reliance upon You is unswerving.

Мой Господи Всевишни,

посветеният ми живот е удовлетворяващ, защото устременият ми живот неизменно се уповава на Теб.

95.

My Lord Supreme,

An unaspiring life — how can it be my goal? Do give me a different goal, I pray.

Мой Господи Всевишни,

живот без стремеж — как може това да е целта ми? Дай ми друга цел, умолявам Те.

96.

My Lord Supreme,

What I have is a broken heart. What I am is a smashed life. At long last they have discovered their right place — Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,

това, което имам, е разбито сърце. Това, което съм, е смазан живот. Най-после те откриха къде е мястото им — в Твоето Състрадателно Сърце.

97.

My Lord Supreme,

Do give my heart the beauty of a rainbow and my life the duty of a God-manifestation-hero.

Мой Господи Всевишни,

дай на сърцето ми красотата на дъгата, а на живота ми — дълга на героя, проявяващ Бог.

98.

My Lord Supreme,

My faith in myself may die; my hope, too. But not my surrender to You, my Lord. Never!

Мой Господи Всевишни,

вярата ми в себе си може да умре, надеждата ми — също. Ала не и предаването ми на Теб, мой Господи. Никога!

99.

My Lord Supreme,

I have only one desire, only one aspiration-Your Compassion-Sea.

Мой Господи Всевишни,

аз имам само едно желание, само един стремеж — Твоето Море от Състрадание.

100.

My Lord Supreme,

I have only one role, only one goal — a perfection-life.

Мой Господи Всевишни,

аз имам само еднa роля, само една цел — съвършен живот.

101.

My Lord Supreme,

Even You have a substitute: Love. But Your Compassion has no substitute. It is without a second.

Мой Господи Всевишни,

дори и Ти имаш заместител: Любовта. Ала Твоето Състрадание няма заместител. То е безподобно.

102.

My Lord Supreme,

What I call my spontaneous faith, You call that very thing Your supreme Victory.

Мой Господи Всевишни,

същото, което аз наричам моя спонтанна вяра, Ти наричаш Своя върховна Победа.

103.

My Lord Supreme,

My prayer needs You as the Giver. My meditation needs You as the Receiver.

Мой Господи Всевишни,

молитвата ми се нуждае от Теб като Даващ. Медитацията ми се нуждае от Теб като Приемащ.

104.

My Lord Supreme,

I wish to hear only one thing from You: "Follow Me." Would You kindly hear only one thing from me: "Lead me."

Мой Господи Всевишни,

аз искам да чувам от Теб само едно: "Следвай Ме." Ще бъдеш ли така добър да чуеш от мен само едно: "Води ме."

105.

My Lord Supreme,

I have one desire: I need only You. May I soulfully fulfil my desire?

Мой Господи Всевишни,

аз имам едно желание: нуждая се само от Теб. Може ли душевно да изпълня желанието си?

106.

My Lord Supreme,

To love You only is to be on the right road. To need You only is to be in the right lane.

Мой Господи Всевишни,

да обичам само Теб означава да съм на правилния път. Да се нуждая само от Теб означава да съм в правилната лента.

107.

My Lord Supreme,

To strengthen my faith-muscle I need a second of gratitude-exercise daily.

Мой Господи Всевишни,

за да укрепвам мускула на вярата си, аз се нуждая от една секунда упражнение по благодарност всеки ден.

108.

My Lord Supreme,

My insecurity starves the human in me and hurts the divine in You. What can I do? I am so helpless and useless.

Мой Господи Всевишни,

несигурността ми обрича на глад човешкото в мен и наранява божественото в Теб. Какво да сторя? Аз съм толкова безпомощен и безполезен.

109.

My Lord Supreme,

In the inner world a cry is a two-way conversation between You and me. In the outer world a smile is a two-way conversation between You and me.

Мой Господи Всевишни,

във вътрешният свят плачът е двустранен разговор между Теб и мен. Във външния свят усмивката е двустранен разговор между Теб и мен.

110.

My Lord Supreme,

Morning is the time for my heart's gladness in You. Evening is the time for my life's nearness to You.

Мой Господи Всевишни,

утрото е време за радостта на сърцето ми с Теб. Вечерта е време за близостта на живота ми до Теб.

111.

My Lord Supreme,

I am exceedingly happy that my worry-power has surrendered to my poise-power.

Мой Господи Всевишни,

аз съм извънредно щастлив, че силата на моята тревога се покори пред силата на спокойствието ми.

112.

My Lord Supreme,

Today Your Compassion is my name. Tomorrow Your Satisfaction will be my name.

Мой Господи Всевишни,

днес името ми е Твоето Състрадание. Утре името ми ще бъде Твоето Удовлетворение.

113.

My Lord Supreme,

Today I have learned that there are no small acts of self-giving and that there are no great acts of self-withdrawing.

Мой Господи Всевишни,

днес разбрах, че не съществуват дребни прояви на всеотдайност и велики прояви на затваряне в себе си.

114.

My Lord Supreme,

You want me to grow day by day in wisdom, glow hour by hour with light, flow minute by minute with energy, row second by second with my soul. You want me to do all these and I shall.

Мой Господи Всевишни,

Ти искаш от мен да придобивам мъдрост ден след ден, да сияя в светлина час след час, да преливам от енергия минута след минута, да греба с душата си секунда след секунда. Ти искаш да правя всичко това и аз ще го правя.

115.

My Lord Supreme,

Yesterday I decided to be with You. Today I am choosing to sit at Your Feet. Tomorrow I shall please You in Your own Way.

Мой Господи Всевишни,

вчера реших да бъда с Теб. Днес избирам да седна в Твоите Нозе. Утре ще Те зарадвам по Твой Начин.

116.

My Lord Supreme,

Do give me the capacity to translate my mind's great intentions into my heart's good actions.

Мой Господи Всевишни,

дай ми способността да превръщам великите намерения на ума си в добри дела на сърцето си.

117.

My Lord Supreme,

Your Compassion deserves all my human treasures — endless tears — and all my divine treasures — gratitude and cheerfully surrendered oneness.

Мой Господи Всевишни,

Твоето Състрадание заслужава всичките ми човешки съкровища: неспирни сълзи, и всичките ми божествени съкровища: благодарност и радостно отдадено единство.

118.

My Lord Supreme,

Just because I did not look back yesterday, today I have been able to step forward. Just because I have stepped forward today, tomorrow I shall reach my Goal of goals: the Golden Shore.

Мой Господи Всевишни,

само защото вчера не погледнах назад, днес успях да пристъпя напред. Само защото днес пристъпих напред, утре ще постигна главната си Цел: Златния Бряг.

119.

My Lord Supreme,

Just because I smile at You, my life is replete with sincerity. Just because I cry for You, my heart is complete in perfection and satisfaction.

Мой Господи Всевишни,

само защото Ти се усмихвам, животът ми е наситен с искреност. Само защото плача за Теб, сърцето ми е цялото съвършенство и удовлетворение.

120.

My Lord Supreme,

Every day is the right day for me to need Your Compassion and to love Your Satisfaction.

Мой Господи Всевишни,

всеки ден е подходящ да се нуждая от Твоето Състрадание и да обичам Твоето Удовлетворение.

121.

My Lord Supreme,

My inner revolution and my outer resolution have the self-same source: Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,

вътрешният ми прелом и външната ми непоколебимост имат един и същ източник: Твоето Състрадателно Сърце.

122.

My Lord Supreme,

My heart's soulfulness is Your Grace. My life's fruitfulness is Your Face. Your Grace is Your Eternity's Assurance. Your Face is Your Immortality's Beauty.

Мой Господи Всевишни,

душевността на сърцето ми е Твоята Милост. Плодотворността на живота ми е Твоят Лик. Милостта Ти е Обещанието на Твоята Вечност. Ликът Ти е Красотата на Твоето Безсмъртие.

123.

My Lord Supreme,

When You are in my prayers, I know what to do. When I am in Your Satisfaction-Thoughts, I know I have already become what You wanted me to become.

Мой Господи Всевишни,

когато Ти присъстваш в молитвите ми, аз знам какво да правя. Когато присъствам в Твоите Удовлетворяващи Мисли, аз знам, че вече съм се превърнал в това, в което Ти искаше да се превърна.

124.

My Lord Supreme,

My gratitude-heart is the cornerstone for building my satisfaction-world.

Мой Господи Всевишни,

благодарното ми сърце е крайъгълният камък за изграждането на моя удовлетворяващ свят.

125.

My Lord Supreme,

Do accept my gratitude-life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,

приеми благодарното сърце на моя благодарен живот.

126.

My Lord Supreme,

You have told me a supreme secret: a day of ingratitude gives birth to teeming clouds of loneliness.

Мой Господи Всевишни,

Ти ми разкри върховна тайна: един ден на неблагодарност поражда гъсти облаци от самота.

127.

My Lord Supreme,

I am grateful to You because You have given me a mind that thinks of You spontaneously. I am grateful to You because You have given me a heart that thanks You constantly.

Мой Господи Всевишни,

аз съм Ти признателен, защото си ми дал ум, който спонтанно мисли за Теб. Признателен съм Ти, защото си ми дал сърце, което непрестанно Ти благодари.

128.

My Lord Supreme,

My prayer-heart is pure; my meditation-life is sure. Needless to say, these two love each other deeply and are unfailing friends.

Мой Господи Всевишни,

молитвеното ми сърце е чисто, медитативният ми живот е сигурен. Излишно е да казвам, че те силно се обичат и са верни приятели.

129.

My Lord Supreme,

Will You let me stay with You alone, only for a day? My Lord Supreme, will You?

Мой Господи Всевишни,

ще ми позволиш ли да остана насаме с Теб само за един ден? Мой Господи Всевишни, ще ми позволиш ли?

130.

My Lord Supreme,

When I pray, I speak to Divinity on behalf of humanity. When I meditate, I speak to humanity on behalf of Divinity.

Мой Господи Всевишни,

когато се моля, аз говоря с Божественото от името на човечеството. Когато медитирам, говоря с човечеството от името на Божественото.

131.

My Lord Supreme,

My heart of faith and Your Eye of Compassion have developed a tremendous friendship since I have accepted the life of aspiration-dedication.

Мой Господи Всевишни,

откакто приех живота на стремеж и посветеност, моето вярващо сърце и Твоето Състрадателно Око изградиха много здраво приятелство.

132.

My Lord Supreme,

Do make me realise my Himalayan blunder — my self imposed responsibility.

Мой Господи Всевишни,

накарай ме да осъзная огромната си грешка –отговорността, която сам съм си наложил.

133.

My Lord Supreme,

Do make me realise Your Compassion-ordained duty for me.

Мой Господи Всевишни,

накарай ме да осъзная дълга, който ми е отреден от Твоето Състрадание.

134.

My Lord Supreme,

My soul pleases You every day. So can my body. From now on it shall just do it.

Мой Господи Всевишни,

душата ми Те радва всеки ден. Тялото ми също може. Отсега нататък то просто ще го прави.

135.

My Lord Supreme,

Let me start counting Your Smiles. Then I will have no complaints. No, not even one.

Мой Господи Всевишни,

нека започна да броя Твоите Усмивки. Тогава няма да имам оплаквания. Никакви, нито едно.

136.

My Lord Supreme,

Your outer world loves the lover in me most. Your inner world loves the forgiver in me most.

Мой Господи Всевишни,

Твоят външен свят обича най-много любящия в мен. Твоят вътрешен свят обича най-много прощаващия в мен.

137.

My Lord Supreme,

Your greatness-world fascinates my eyes. Your goodness-world liberates my eyes.

Мой Господи Всевишни,

светът на Твоето величие пленява очите ми. Светът на Твоята доброта освобождава моите очи.

138.

My Lord Supreme,

Do give me a non-stop gratitude-growth to increase Your Compassion-Sea for me and Your Satisfaction-Sky in me.

Мой Господи Всевишни,

дай ми непрестанно растяща благодарност, за да увеличи тя Морето на Твоето Състрадание към мен и Небето на Твоето Удовлетворение в мен.

139.

My Lord Supreme,

Alas, what am I missing? My oneness with You. Alas, alas, what am I losing? My confidence in myself.

Мой Господи Всевишни,

уви, какво ми липсва? Единството с Теб. Уви, уви, какво губя? Увереността в себе си.

140.

My Lord Supreme,

To reach You, we start with unknown fear and we end with known strength.

Мой Господи Всевишни,

за да стигнем до Теб, ние започваме с непознат страх и завършваме с позната сила.

141.

My Lord Supreme,

Today I am following You soulfully. Tomorrow I shall live for You unconditionally.

Мой Господи Всевишни,

днес аз Те следвам душевно. Утре ще живея за Теб безусловно.

142.

My Lord Supreme,

My gratitude-heart is truly fond of Your Compassion-Eye.

Мой Господи Всевишни,

благодарното ми сърце наистина обича Твоето Състрадателно Око.

143.

My Lord Supreme,

Every day You are changing the human in me and fulfilling the divine in me.

Мой Господи Всевишни,

всеки ден Ти и аз променяме човешкото в мен и удовлетворяваме божественото в мен.

144.

My Lord Supreme,

My life is a gift. I have accepted it gratefully. Now do give me the capacity to cherish it soulfully.

Мой Господи Всевишни,

животът ми е дар. Аз съм го приел с благодарност. Сега ми дай способността да го ценя от душа.

145.

My Lord Supreme,

Because of Your Compassion my life is not a failure. Because of Your Satisfaction my life is perfect Perfection.

Мой Господи Всевишни,

поради Твоето Състрадание животът ми не е провален. Поради Твоето Удовлетворение животът ми е пълно съвършенство.

146.

My Lord Supreme,

My mind says that I have to reach up to find You. My heart says that You have been knocking and knocking at its door.

Мой Господи Всевишни,

умът ми казва, че трябва да протягам ръце нагоре, за да Те намеря. Сърцето ми казва, че Ти отдавна чукаш на неговата врата.

147.

My Lord Supreme,

Today I am really happy because Your Assurance is complete and my surrender is unmistakable.

Мой Господи Всевишни,

днес съм наистина щастлив, защото Твоето Обещание е изпълнено, а моето предаване е несъмнено.

148.

My Lord Supreme,

Do give me the heart that longs to feel You, and not the mind that tries to understand You.

Мой Господи Всевишни,

дай ми сърце, което жадува да Те почувства, а не ум, който се опитва да Те разбере.

149.

My Lord Supreme,

If You want to give me a mind, then give me the mind that can understand the world and not the mind that wants to be understood by the world.

Мой Господи Всевишни,

ако искаш да ми дадеш ум, тогава ми дай такъв, който може да разбере света, а не такъв, който иска да бъде разбран от света.

150.

My Lord Supreme,

Now is the time for me to give You my outer life's all: ignorance. Now is the time for me to give You my inner life's all: gratitude.

Мой Господи Всевишни,

сега е моментът да Ти дам всичко от външния си живот: невежеството. Сега е моментът да Ти дам всичко от вътрешния си живот: благодарност.

From:Шри Чинмой,Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/prpl