Окъпано в любов сърце

Върнете се на съдържанието

1.

A love-bathed heart
Will always have
A cheerfully blossoming faith.

Окъпаното в любов сърце
винаги ще има
радостно разцъфваща вяра.

2.

The man of the mind
Quite often is forced
To live in self-exile.

Разсъдъчната личност
много често е принудена да живее
в самоналожено изгнание.

3.

True, right now
I do not know how,
But there must be a way
For me to satisfy
My Lord Supreme
In His own Way.

Наистина, точно сега
не зная как,
но трябва да има начин
да удовлетворя
моя Господ Всевишен
така, както Той желае.

4.

God's Compassion
Makes us feel
That we are really important.
But God's Compassion
Can easily remain
Independent of our service.

Божието Състрадание
ни кара да чувстваме,
че сме наистина значителни.
Но Божието Състрадание
може спокойно да бъде
независимо от нашето служене.

5.

God's Compassion
And God's Affection:
These are my only
Trusted companions.

Божието Състрадание
и Божията Обич:
това са моите единствени
доверени спътници.

6.

Every day I am aspiring
For a newborn hope
To break asunder
My mind's bondage-chains.

Всеки ден аз се стремя
да възродя надеждата,
че ще разкъсам веригите,
обвързали моя ум.

7.

May the flames of peace-torch
Kindle and awaken
Each and every world-citizen.

Нека пламъците от факела на мира
въодушевят и пробудят
всеки един гражданин на света.

8.

God wants me to be
The commander of my mind
And not
The servitor of my mind.

Бог иска от мен да бъда
предводител на ума си,
а не
негов слуга.

9.

If you live
Always in the mind,
Then you are bound to arrive
At the dry shores
Of nothingness.

Ако винаги
живееш в ума,
тогава неизбежно ще стигнеш
до пресъхналите брегове
на забвението.

10.

I bow
To every God-seeking heart.
I salute
Every God-searching mind.

Прекланям се
пред всяко сърце, устремено към Бог.
Приветствам
всеки ум, търсещ Бог.

11.

I shall definitely succeed,
For my eyes
Are full of dreams,
And my heart
Is full of promises.

Аз със сигурност ще успея,
защото очите ми
са пълни с мечти,
а сърцето ми
е пълно с обещания.

12.

Mine is the mind
That does not know
When to embark on
The God-journey.
Mine is the heart
That does not want to know
When to stop
The God-journey.

Мой е умът,
който не знае
кога да потегли
на път към Бог.
Мое е сърцето,
което не иска да знае
кога да спре
пътуването си към Бог.

13.

Whom are you trying to fool —
God the Wisdom
Or God the Compassion?
You fool!
You cannot deceive either one.

Кого се опитваш да измамиш —
Бог Мъдрия
или Бог Състрадателния?
Колко си глупав!
Не можеш да измамиш нито единия.

14.

He who tells us
There is no use
In running further,
Will die
With his pessimistic cries.

Този, който ни казва,
че няма смисъл
да бягаме по-нататък,
ще си умре
със своите песимистични призиви.

15.

Beautiful
Is the sunrise of the heart.
Peaceful
Is the sunset of the mind.

Красив
е изгревът на сърцето.
Спокоен
е залезът на ума.

16.

With peace
In your mind-pocket,
You can never be
A poor truth-seeker
And God-lover.

Ако имаш мир
в джоба на ума си,
няма никога да бъдеш
беден, търсейки Бог
и обичайки Бог.

17.

May my inner life be
A constant
Aspiration-practise-joy.
May my outer life be
A constant
Dedication-practise-joy.

Нека моят вътрешен живот
бъде непрестанна радост
от упражненията по стремеж.
Нека моят външен живот
бъде непрестанна радост
от упражненията по преданост.

18.

A child of God-dreams
Lives not
In the mind of the future,
But in the heart
Of the eternal Now.

Детето, мечтещо за Бог,
живее
не в ума на бъдещето,
а в сърцето
на вечното Сега.

19.

Actions dictated by insecurity
Will never be able
To see the face
Of life-satisfaction-victory.

Действията, продиктувани от несигурност,
не ще могат никога
да видят лика
на удовлетворяващата живота победа.

20.

No matter how hard I try,
I cannot escape from
A doubtful mind,
A fearful heart
And a sorrowful life.

Колкото и упорито да се опитвам,
аз не успявам да избягам
от съмняващия се ум,
боязливото сърце
и печалния живот.

21.

When I pray,
I try to pray
With the beauty
Of a flower-mind.
When I meditate,
I try to meditate
With the fragrance
Of a flower-heart.

Когато се моля,
аз се опитвам да го правя
с красотата
на цвете в ума.
Когато медитирам,
аз се опитвам да го правя
с аромата
на цвете в сърцето.

22.

What I need
Is a gratitude-heart-compass
That always points
In God-Satisfaction-direction.

Това, от което се нуждая,
е компасът на благодарното сърце,
който винаги сочи
към удовлетворението на Бог.

23.

Is there any day
When God does not suffer
From His own
Unanswered Calls?

Има ли ден,
в който Бог да не се измъчва
заради Своите собствени
останали без отговор Обаждания?

24.

A thought-bound life
Is undoubtedly
Mankind's
Ignorance-inheritance.

Животът в плен на мислите
е несъмнено
наследство на невежеството
за човечеството.

25.

God does not mind
If you do not give Him credit
For your outer success
And inner progress.
But God does mind
If you make friends
With pride and haughtiness
When success and progress
Bring you forward.

Бог не възразява,
ако не Му признаваш заслугите
за твоя външен успех
и вътрешен напредък.
Но Бог възразява,
ако се сприятеляваш
с гордостта и високомерието,
когато успехът и напредъкът
те изведат начело.

26.

The mind's absurd statement is:
God's Compassion-Voice
Remains unheard.

Абсурдното изявление на ума:
Божият Състрадателен Глас
остава нечут.

27.

There is nothing to choose
Between
An illusion-mind
And a confusion-life.

Няма какво да изберем
между заблудения ум
и объркания живот.

28.

No, the human life
Is not meant to be
A long desire-walk,
But a fast aspiration-run.

Не, човешкият живот
е предназначен да бъде
не дълга разходка на желанията,
а бърз бяг на стремежа.

29.

When the heart cries
From devotion-depths,
God's Compassion-Light
Cannot remain hidden.

Когато сърцето плаче
от дълбините на предаността,
Светлината на Божието Състрадание
не може да остане скрита.

30.

Both the cries of a child-heart
And the smiles of a child-heart
Are destined to fly
In God's unhorizoned Sky.

И на риданията в детското сърце,
и на усмивките в детското сърце
е отредено да летят
в безпределното Божие Небе.

31.

Until the soul's illumination
Takes place,
The confusion of the mind
Will blind us,
Threaten us
And frighten us.

Докато не настъпи
просветлението на душата,
объркването на ума
ще ни заслепява,
ще ни застрашава
и ще ни стряска.

32.

No mind-discovered
Philosophy
Can ever nourish
A God-hungry heart,
Not to speak of
God-envisioning soul.

Никоя философия,
открита от ума,
не може да нахрани
гладното за Бог сърце,
а още по-малко душата,
мечтаеща за Бог.

33.

You are bound to succeed fast,
Very fast,
In the inner life,
If you cheerfully
And soulfully feed
Each and every
Aspiration-flame
Of your heart.

Ти непременно ще постигнеш
бърз, много бърз успех
във вътрешния живот,
ако радостно и от душа
подхранваш всеки един
пламък на стремежа
в сърцето си.

34.

Every day
My soul compassionately
Whispers to my mind:
"My child, move out of
The desire-neighbourhood
Immediately.
Do not delay."

Всеки ден душата ми
състрадателно шепне
на моя ум:
"Дете мое, изнеси се незабавно
от квартала на желанията.
Не отлагай."

35.

May my life be found
Only in my high
Aspiration-hopes,
And nowhere else.

Нека мястото
на живота ми
да е само в моите
високо устремени надежди
и никъде другаде.

36.

My Lord is always happy
To be able to be proud
Of my continued
Progress-smile-eyes.

Моят Господ е винаги щастлив,
когато може да се гордее
с усмихнатите очи
на моя непрестанен напредък.

37.

In vain the doubting mind
Tries to keep
The aspiring heart
From its daily
God-correspondence.

Напразно опитва
съмняващият се ум
да попречи на устременото сърце,
което пише писма на Бог всеки ден.

38.

By singing only God-songs,
We can strengthen
Our upward longing
And inward diving.

Като пеем единствено песни за Бог,
ние можем да засилим
копнежа си по висините
и гмуркането в дълбините.

39.

The hope
Of my heart dies
When my mind
Does not cry.

Надеждата в сърцето ми
умира,
когато умът ми
не плаче.

40.

God's Forgiveness
Does not mind
When we blame God
For our mistakes.
But God's Forgiveness
Does mind
When we blame
Other human beings
For our mistakes.

Божието Опрощение
няма нищо против
да обвиняваме Бог за нашите грешки.
Но Божието Опрощение
не е съгласно
да обвиняваме други хора
за грешките си.

41.

A life empty of devotion
Cannot be free from
A ceaseless desire-hunger.

Животът, лишен от посветеност,
не може да се избави
от неутолимия глад на желанията.

42.

Love the world
With your heart's dreams.
Serve the world
With your life's promises.

Обичай света
с мечтите на сърцето си.
Служи на света
с обещанията на живота си.

43.

My Lord,
Will You ever smile at me?
I have completely exhausted
All my capacities
Inner and outer
To make You smile at me.

Мой Господи,
ще ми се усмихнеш ли някога?
Аз напълно изчерпах
всички свои
вътрешни и външни възможности
да Те накарам да ми се усмихнеш.

44.

The sincere heart
Works for God
Untiringly.
The clever mind
Works for God
Only when God is looking.

Искреното сърце
работи за Бог
неуморно.
Хитрият ум
работи за Бог
само когато Бог го гледа.

45.

God's Justice-Hand slaps us
Not to hurt us,
But to perfect us
And remind us
Of our divine destiny.

Ръката на Божията Справедливост
ни зашлевява
не за да ни нарани,
а за да ни усъвършенства
и да ни напомни
за нашето божествено предопределение.

46.

Desire-hunger does not know
What God-Satisfaction is.
Aspiration-hunger does not
Even want to know
Anything other than
God-Satisfaction.

Гладът на желанията не знае
що е Божие Удовлетворение.
Гладът на стремежа
не иска и да знае
нищо друго освен
Божието Удовлетворение.

47.

The strength of the body,
The energy of the vital,
The clarity of the mind,
The purity of the heart,
And the divinity of the soul
God created
To please the capacity
Of His own Vision-Eye.

Бог е създал
силата на тялото,
енергията на витала,
бистротата на ума,
чистотата на сърцето
и божествеността на душата,
за да удовлетвори възможностите
на Своето собствено Око-Прозрение.

48.

Even for a fleeting second
If you make friends
With doubt,
You may suffer from
A tragic aspiration-shortage.

Ако дори за един кратък миг
се сприятелиш
със съмнението,
може да изпиташ
трагичен недостиг на стремеж.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lbh
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.