18.

A child of God-dreams
Lives not
In the mind of the future,
But in the heart
Of the eternal Now.

Детето, мечтещо за Бог,
живее
не в ума на бъдещето,
а в сърцето
на вечното Сега.