35.

My Lord Supreme,
Before I die, I shall leave only one legacy: my devoted life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,
преди да умра, ще оставя само едно наследство: благодарното сърце на моя посветен живот.