45.

My Lord Supreme,
You are infinitely higher than my highest thoughts of You.
You are infinitely more compassionate than my heart feels.
My Lord, my ever-compassionate Lord!

Мой Господи Всевишни,
Ти си безкрайно по-възвишен от най-възвишените ми мисли за Теб.
Ти си безкрайно по-състрадателен, отколкото чувства сърцето ми.
Мой Господи, мой вечно състрадателни Господи!