98.

My Lord Supreme,
My faith in myself may die; my hope, too. But not my surrender to You, my Lord. Never!

Мой Господи Всевишни,
вярата ми в себе си може да умре, надеждата ми — също. Ала не и предаването ми на Теб, мой Господи. Никога!