25.

God does not mind
If you do not give Him credit
For your outer success
And inner progress.
But God does mind
If you make friends
With pride and haughtiness
When success and progress
Bring you forward.

Бог не възразява,
ако не Му признаваш заслугите
за твоя външен успех
и вътрешен напредък.
Но Бог възразява,
ако се сприятеляваш
с гордостта и високомерието,
когато успехът и напредъкът
те изведат начело.