45.

God's Justice-Hand slaps us
Not to hurt us,
But to perfect us
And remind us
Of our divine destiny.

Ръката на Божията Справедливост
ни зашлевява
не за да ни нарани,
а за да ни усъвършенства
и да ни напомни
за нашето божествено предопределение.