102.

My Lord Supreme,
What I call my spontaneous faith, You call that very thing Your supreme Victory.

Мой Господи Всевишни,
същото, което аз наричам моя спонтанна вяра, Ти наричаш Своя върховна Победа.