11.

My Sweet Lord,
Do tell me when I am far away from You.

"My sweet child,
You are far away from Me when you are not devotedness-light in your outer existence-life and oneness-delight in your inner existence-life."

Мой мили Господи,
кажи ми кога съм далеч от Теб.

"Мило Мое дете,
ти си далеч от Мен, когато не си светлина на предаността в битието на външното си съществуване и не си наслада от единството в битието на вътрешното си съществуване."