124.

My Lord Supreme,
My gratitude-heart is the cornerstone for building my satisfaction-world.

Мой Господи Всевишни,
благодарното ми сърце е крайъгълният камък за изграждането на моя удовлетворяващ свят.