125.

My Lord Supreme,
Do accept my gratitude-life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,
приеми благодарното сърце на моя благодарен живот.