129.

My Lord Supreme,
Will You let me stay with You alone, only for a day? My Lord Supreme, will You?

Мой Господи Всевишни,
ще ми позволиш ли да остана насаме с Теб само за един ден? Мой Господи Всевишни, ще ми позволиш ли?