144.

My Lord Supreme,
My life is a gift. I have accepted it gratefully. Now do give me the capacity to cherish it soulfully.

Мой Господи Всевишни,
животът ми е дар. Аз съм го приел с благодарност. Сега ми дай способността да го ценя от душа.