147.

My Lord Supreme,
Today I am really happy because Your Assurance is complete and my surrender is unmistakable.

Мой Господи Всевишни,
днес съм наистина щастлив, защото Твоето Обещание е изпълнено, а моето предаване е несъмнено.