148.

My Lord Supreme,
Do give me the heart that longs to feel You, and not the mind that tries to understand You.

Мой Господи Всевишни,
дай ми сърце, което жадува да Те почувства, а не ум, който се опитва да Те разбере.