149.

My Lord Supreme,
If You want to give me a mind, then give me the mind that can understand the world and not the mind that wants to be understood by the world.

Мой Господи Всевишни,
ако искаш да ми дадеш ум, тогава ми дай такъв, който може да разбере света, а не такъв, който иска да бъде разбран от света.