17.

My Lord Supreme,
Each day You are Your blessingful Invitation, and I am my soulful acceptance.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден Ти си Твоята благославяща Покана, а аз съм моето душевно съгласие.