21.

My Lord Supreme,
Your transforming-capacity is amazing, and my receiving-capacity is amazing. Something more is amazing: earth's disbelieving-capacity.

Мой Господи Всевишни,
Твоята преобразяваща сила е изумителна, силата на моята възприемчивост също е изумителна. Има още нещо изумително: силата на земното неверие.