22.

My Lord Supreme,
My pure heart is for You; my impure heart, too. All my possessions, smiling and crying, encouraging and discouraging, are for You, forever and forever.

Мой Господи Всевишни,
чистото ми сърце е за Теб, за Теб е и нечистото ми сърце. Всички мои притежания, усмихнати и плачещи, обнадеждаващи и обезсърчаващи, са за Теб, завинаги, завинаги.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.