50.

My Lord Supreme,
What I unmistakably need is an unconditionally surrendered life in order to become an effective member of Your ignorance-transforming and wisdom-manifesting team.

Мой Господи Всевишни,
това, от което несъмнено се нуждая, е безусловно предаден живот, за да стана действителен член на Твоя екип, който преобразява невежеството и проявява мъдростта.