65.

My Lord Supreme,
A day of understanding and harmony is indeed Your Infinity's Boon.

Мой Господи Всевишни,
един ден на разбирателство и хармония е наистина Дар от Твоята Безкрайност.