85.

My Lord Supreme,
The outer world is a doubter's mind. The inner world is a lover's heart. Am I not correct?

Мой Господи Всевишни,
външният свят е умът на съмняващия се. Вътрешният свят е сърцето на обичащия. Не съм ли прав?