89.

My Lord Supreme,
My life's continuous sense of incompleteness makes my heart cry for oneness.

Мой Господи Всевишни,
постоянното усещане за незавършеност в живота ми кара моето сърце да плаче за единство.