90.

My Lord Supreme,
The human in me wants to be understood. The divine in me longs to understand.

Мой Господи Всевишни,
човешкото в мен иска да бъде разбрано. Божественото в мен жадува да разбере.