94.

My Lord Supreme,
My dedication-life is fulfilling because my aspiration-life's reliance upon You is unswerving.

Мой Господи Всевишни,
посветеният ми живот е удовлетворяващ, защото устременият ми живот неизменно се уповава на Теб.