Петте пътя на любовта и посветеността

Има пет пътя на любов и посветеност. При единия от тях търсещият се доближава към Бог със спокойно, тихо, меко, ангелско, радостно отношение.

При втория, търсещият подхожда към Бог както слугата към господаря си. Ако търсещият желае да се приближи към Бог чрез качествата на слугата, това е правилният път за него. В този случай търсещият е вечният слуга на Божията Любов.

При третия подход търсещият счита Бог за свой вечен Приятел и вечен Придружител. На този път той открито и свободно говори с Бог без никакви препятствия. Можем да видим олицетворение на този път във взаимоотношението на Арджуна с Шри Кришна. Арджуна се отнасял към Господ Кришна като към приятел, но накрая взаимоотношението му с Кришна се променило и той станал съвършен, посветен ученик.

При четвъртия вид взаимоотношение, търсещият се отнася към Бог като към свое собствено дете. Така както не очакваме нищо от едно дете, не очакваме нищо и от Бог. Когато подходим към Бог по този начин, ние нямаме никакво желание, съзнателно или несъзнателно, да вземем нещо от Него, така както не желаем да получим нищо от едно малко бебе. Ние единствено се опитваме да удовлетворим бебето по негов собствен начин. В Индия има много хора, посветени на Господ Кришна, които мислят за него като за вечно дете. Този път има огромно значение, но не е така известен тук на Запад.

Петият път е пътят на сладостта. Тук любящият и Възлюбеният стават едно. На този път виждаме обединението на стремящата се човешка душа и осъществяващата божествена Душа. Човешката душа и трансценденталното Аз стават неделимо цяло по силата на пълното предаване на търсещия. Когато успее да предложи вътрешното и външното си съществуване напълно, радостно, безрезервно и безусловно на своя Вътрешен Водач, Всевишния, той може да постигне най-сладкото неделимо единство с Него.

Това са петте подхода по пътя на любовта, посветеността и предаването. Всеки стремящ се може да върви по пътя, следвайки един от тези подходи или два-три от тях.

Но ако някой желае да използва всички подходи, той може да го постигне. Зависи какво взаимоотношение стремящият се желае да установи с Вътрешния Водач или с Всевишния в духовния си Учител.

Преводи на тази страница: German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tcs 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.