16.

Себеотдаването
е слънчевият път,
по който сърцето-странник
стига до крайната цел.