12.

Mine is the mind
That does not know
When to embark on
The God-journey.
Mine is the heart
That does not want to know
When to stop
The God-journey.

Мой е умът,
който не знае
кога да потегли
на път към Бог.
Мое е сърцето,
което не иска да знае
кога да спре
пътуването си към Бог.