108.

My Lord Supreme,
My insecurity starves the human in me and hurts the divine in You. What can I do? I am so helpless and useless.

Мой Господи Всевишни,
несигурността ми обрича на глад човешкото в мен и наранява божественото в Теб. Какво да сторя? Аз съм толкова безпомощен и безполезен.